Yon moun aprann pi vit e pi byen lan yon lang ke li pale chak jou

 

        

 

Nou swete tout moun byenvini     sou wèbsit

Mathematik an Kreyòl

Nou se yon gwoup moun ki panse ke moun aprann pi vit e pi byen nan yon lang ke li pale chak jou....Se nan sans sa a ke nou ape eseye ede develope yon kominote kote nenpòtmoun ki pale kreyòl ap ka rankontre ak moun ki apwofondi nan la Syans.La syans pa gen yon lang espesyal, ou ka fè li nan nenpòt ki lang, saki pi enpòtan se rezilta a.Tout mou sou la tè ap pran tan pou li aprannlang ou a si ou ka vini ak yon dekouvèt syantifik ki kab sove limaniteou pèmèt moun fè plis kòb ...

Yon lang se yon zouti tankou yon òdinatè, si ou mete li kanpe nanyon kwen li pap itil ou anyen.Kòm kwa si ou pa fè la sysans nan yonlang, li pap fè li pou kont li an konsekans se pa lang la ki padevelope se moun ki pale li yo ki gen pwoblèm e espesyalman moun ki alelekòl e ki gen kontwòl sou la Konesans syantifik.

Nou kwè ke yon moun gen de detay ak sibtilite ke li ka konpran pivit nan yon lang ke li pale chak jou.. E moun ke lang kreyòl se langmanman ak papa yo e ki leve an Ayiti ou byen nan nempòt peyi ki paleKreyòl ka temwaye ke ou toujou ape fè tout kalkilasyon tout rezònman ankreyòl ou dèfwa an franse avan ou tradwi li nan tèt ou an Angle ou byenEspanyòl pa ekzanp.Nou pa konnen Ki kantite jeni limanite pèdi paske yo pat gen posibilitepou yo genyen aksè ak konesans ki kole ak reyalite yo. Nesesitedevelope zouti, Nesesite develope la syans e moun ki konnen li ak ekrimete yo sou papye se konsa sa te kòmanse e se konsa nou vle kòmanse.

Nou kwè ke yon moun jodia dwe pale plizyè lang pou li ka defann linen pòt ki kote li ta gen pou li ale viv.... Fransè pa sifi de menm keAnglè...ou pap jwenn tout enfòmasyon ou bezwen an Frasè de menm ke oupa fouti jwenn tout enfòmasyon ou bezwen an Anglè .... e pi nan pa twòlontan panyòl ak Chinwa pwal lang ke moun pral pi bezwen pale si ou vlerete konpetitif.

 Mathkreyol